Ganglau Bai gat Nupela Hausik

GANGLAU (MADANG) - Taim yu lukluk long ai bilong em bai yu sore stret bilong wanem Baksan Masa, wanepla Komyuniti Helt Woka i hat work stret long helivim ol pipol bilong Ganglau, Mindre, Tugiyag na ol narapela ples long Basamuk insait long Raikos, Madang long wok dokta na givim marasin. Mama ya holim pikinini na Baksan i laik givim sut long pikinini tasol pikininii i krai bilong wanem em i poret long sut ya. Tasol tarangu, dispela pikinini i no save olsem Baksan i laik long helivim em. Baksan em i save wok long Ganglau Eid Pos klostu tasol long Basamuk Rifaineri bilong Ramu NiCo. Em yet asples Tugiyag.

Tasol em i bin pinisim skul long Karkar long yia 1975 na wok long Karkar, Matop, Teptep na ol narapela ples olsem dokta boi. Em i brukim bus, solwara, nambis na karim marasin long sevim laip bilong ol maunten pipol, wara pipol, nambis pipol na solwara pipol tu. Tete, em i tok maski raun nambaut na Baksan i stap long ples na wok. Tasol stori bilong em i sore stret. Long ol dispela taim, em i save wok olsem wanpela kesual wokman bilong gavaman na kisim pei mak olsem K150. tasol ikam inap 2007 we gavaman i luksave long em olsem wok man bilong gavaman stret. “Maski ol i luksave long mi, pei i no gutpela tasol mi wok yet,” Baksan i tok.

Baksan em i wok long Ganglau hausik we Highlands Pacific I bin wokim bipo na tete i stap ananit long han bilong gavaman. Tasol em i tok gavaman i no save givim planti marasin na populesin bilong ol pipol husait i sik i antap tumas na marasin i save sot areap. “Ramu NiCo i save givim marasin mak long K3,000. olgeta mun tasol planti pipol na i no inap. Bipo em orait,” Maksan i tok.

Ganglau hausik tu i olpela na nogat gutpela rum bilong dokta boi bai sindaun na wokim wok gut. Na ol haus tu bilong slip i no gutpela, nogat lait na ol samting bilong helvim dokta na fameli bilong em long em bai hamamas na was long sik bilong ol pipol. Tasol wanpela gutpela nius ikamap olsem gavaman i bai wokim wanpela nupela helt senta long Ganglau ananit long luksave bilong Memorandum ov Agrimen (MOA) bilong Ramu NiCo Projek we gavaman i mas wokim sampela projek ananit long namba tu pes bilong konstruksen.

Dispela nupela hausik em i mak long K1.886 million na papa graun kampani, Basamuk Entaprais Ltd bai wokim na pinisim insait long 6-pela mun tasol. Ananit long dispela kontrak bai Basamuk Enterprises i wokim 3-pela haus bilong slip, wanpela ward bilong sik man na meri, wanpela toilet, wanpela nupela generate bilong pawa na ples bilong trumai rabis. Ol bos man bilong Basamuk Enterprises na gavaman i sainim dispela kontrak long Tunde Agus 6 long Pot Mosebi na nau Basamuk enterprises i reri tasol long gavaman bai givim mani long ol mekim wok. Dispels hausik, taim ol i pinisim bai helivim planti man na meri wantaim lapun na pikinini husait i sik.

Planti hap insait long Raikos i no gat hausik na ol pipol klostu long Saidor na go antap olsem Raikos ai skul save go long Ganglau long kisim marasain. Dispela nupela hausik bai helivim ol stret. Generel Menesa bilong Basamuk Enterprises, Mista Leo Andrew i tok as tingting bilong Basamuk Enterprises em ino long mekim win moni tasol bai wok hat long kamapim gutpela hausik na givim long ol pipol bilong wanem ol i nidim dispela sevis stret.

Komuniti Helt Woka, Baksan Masa i tok em i hamamas olsem Ganglau bai i lukim nupela hausik na bai givim sevis long ol pipol gut stret. “Mi save givim marasin long 500 pipol i go 600 long wanwan dei na em planti tumas. Marasin sot na wok man tu i sot na gavaman i mas givim moa marasin na wok man taim i gat nupela hausik,” Baksan i toktok. Em i tok taim bipol ol i save givim liklik marasin em i orait taim nogat planti manmeri tasol tete Rifaineri bilong Ramu NiCo mekim na i gat planti manmeri na marasin na wok man tu i mas go antap.

Ol pipol bilong Basamuk na Raikos i mas luksave tete olsem we i gat ol bikpela risos long kamapim win mani bilong gavaman na kantri, gavaman i save kisim ol bikpela ol infrastraksa sevis i go long ol pipol na asples. Sapos nogat Ramu NiCo Projek long Kurumbukari Main long Bundi na Basamuk Refinery long Raikos bai ating ol pipol bilong Basamuk na Ganglau bai weit yet long gavaman sevis inap tete. Tasol ol laki long kisim dispela nupela hausik. Nau, ol i mas lukautim gut na husim long wei bilong em bilong wanem bai i gat plenty wankain helivim bai i kam long asples ananit long luksave bilong Ramu Projek MOA na tu long Nesinel Gavaman. [WantokNiuspepa| Namorong]
Share 2 WA Share 2 G+

0 comments:

Post a Comment