Morobe Gavana Givim Land Cruiser Long Kabwum Haiskul

MOROBE - Krismas em taim bilong amamas na tingim de Jisas i kamap. Ol Kristen i save tingim dispela de olsem spesal taim bilong tingim Bikpela Jisas Krais na tingim ol arapela manmeri tu.

Kabwum Hai Skul i bin lukim dispela pasin long krismas 2013. Long Dispela taim, Gavana bilong Morobe,  Kelly Naru,  i bin givim wanpela Toyota Land Cruiser long mani mak bilong K135,000.00 olsem krismas presen long skul..

Dispela em i bihainim wanpela promis Gavana Naru i bin mekim taim em i bin mekim wapela visit long Kabwum wantaim memba  bilong Kabwum, Bob Dadae, na memba bilong Tari Pore , JamesMarape long  Kabwum Hai Skul.

Mista Naru i tok, “pastaim mi bin  kam na mi promisim yupela olsem na mi mas inapim dispela promis wantaim dispela kar bilong KabwumHai Skul,”Mista Naru i tok.

Dispela i kamap bihainim wanpela speselwokabaut long las Disemba. Long nem bilong Kabwum High Skul,  HetMasta Leimbe Aina i amamas long tok promis  bilong gavana  i karim kaikai. “Mi makim bod bilong Kabwum Haiskul na tok tenkyu i go long gavana bilong Morobe Mista Naru,” Mista Aina i tok.

Mista Aina i tok, planti taim ol skul sumatin i save hatwok long painim paia long bus na mekim arapela bisnis i go i kam long Wasu na nau bai em isi long helpim bilong dispela Land Kruiser.  “Mipela i tok sepeseltenkyu i go long gavman bilong mipela,” Mista Aina i tok.

Mipela i lukim olsem lida bilong gavman olsem i no ken toktok tasol na givim sevis long maus tasol. Lida i mas mekim eksen olsem gavana bilong mipela Kelly Naru i mekim long givim ol sevis ol manmeri i sot tru insait long komuniti wanpela bilong ol em Kabwum Hai Skul. Long wanem, dispela i helpim mipela olgeta lain insait long komuniti. [WantoksNiuspepa]
Share 2 WA Share 2 G+

0 comments:

Post a Comment