Bogenvil Maining lo bai Helpim Ol Papagraun

PAGUNA (BOGENVIL) - Sapos Otonomes Bogenvil Gavman (ABG) i kamapim maining polisi o lo bilong em, ol papagraun stret bai kamap papa long ol samting i stap antap long graun bilong ol na tu, 6-pela fit aninit na i go olgeta.

Vais Presiden bilong ABG, Patrick Nisiria i bin tok long wanpela seremoni i bin kamap long Panguna i no longpela taim i go pinis long kamapim sekan na bel isi pasin long ol grup i bin gat kros namel long wanpela arapela bihainim Bogenvil pait.

Insait long tupela mun i go pinis, ABG i wok long holim ol forum o bung long ol wan wan rijen bilong em olsem long saut, sentrel na not Bogenvil long kisim tingting bilong ol pipel long ol toktok bilong opim bek Panguna Main na bihain taim bilong em, na ol narapela samting moa.

Las bung bai kamap long Panguna sampela taim long dispela mun.

Mista Nisiria i bin tok ABG i klostu pinisim maining loa bilong em “Bai givim rait long ol papagraun stret husat bai kamap papa ol samting i stap long graun bilong ol long antap na 6-pela fit aninit i go daun olgeta.”

Long bekim ol toktok bilong Thomas Tari em Presiden bilong Veterans Asosiesen bilong Saut Bogenvil husat i tok ABG i no wokim samting long kisim Bogenvil i go het, Mista Nisiria i bin tok ABG i wokim planti samting long 2005 yet taim em i kirapim wok, tasol em no karimaut ol skul awenes long ol dispela samting. [WantokNiuspepa]
Share 2 WA Share 2 G+

0 comments:

Post a Comment