ADF na PNGDF Nait Naip Eksesais i Stat Long Wewak

WEWAK (IS SEPIK) - Samting olsem 70 soldia bilong Australia Difens Fos 2 Komando Rejimen (ADF) nau i stap long Wewak, Is Sepik Provins long wokim Nait Naip eksesais wantaim sampela PNGDF soldia. Dispela eksesais i stat long Mande 19 na bai pinis long Septemba 5.

Dispela em i bilong makim stat bilong, wanpela ADF/PNGDF eksesais bilong ol tupela kantri bilong strongim ol soldia bilong ADF na PNGDF long pasin bilong wok bung wantaim.

Nait Naip eksesais em i wanpela wok bung bilong Australia na PNG Difens Fos, we ol soldia bai kalap long helikopta na parasut i go daun long solwara na bus wantaim. Bai i gat ol kos insait long dispela trening we ADF na PNGDF i givim long soim wanem save tupela fos i gat long en.

Eksesais Nait Naip bai i kamap long sampela hap bilong Is Sepk Provins, na bihain bai wanpela hap bilong ol ADF i go long Nadzab, Morobe Provins long kalap moa long parasut long Septemba 4. Dispela kalap long parasut long Nadzab em i bikpela samting tru long ADF, bilong wanem em bai kamap long hap stret long bipo taim Australia i bin mekim namba wan taim kalap long parasut long Nadzab, long taim bilong Wol Wo 2 long 1943.

Bai i gat ol yunit bilong PNGDF i wokim dispela Nait Naip eksesais na ol i kam long 2RPIR long Moem, Long Rens Rekonesens Yunit, ATW (Air Transport Wing) na ol arapela ol yunt long olgeta hap bilong PNGDF. Long eksesais bai ol i i yusim ol Bel 202 helikopta we ol i kisim long lis i kam long Australia Difens Koporesen Progrem wantaim PNGDF.

Hetman bilong Australia Difens Staff, Colonel Dick Parker i tok, “Ol kain eksesais olsem Nait Naip i soim komitmen bilong Australia long helpim PNGDF long kamap gut moa long wok bilong ol."

“Em i givim sans long ol ADF memba tu long lainim sampela stail samting long ol wanwok bilong ol long PNGDF long strongim yet wok bung bilong ol.” [WantokNiuspepa]
Share 2 WA Share 2 G+

0 comments:

Post a Comment