Nupela Kar Bai Helpim Gut ol Lae Polis

LAE (MOROBE) - Long nambawan taim, Lae polis i kisim helpim long opis bilong gavana bilong Morobe Provins long las wik. Na planti moa bai kam long stretim hevi long lo na oda insait long Lae Siti, na provins. Gavana Kelly Naru i prisenim 6-pela kar long Lae siti polis na tok long kisim ol nupela risev polis insait long siti long helpim namba bilong ol polis.

Mista Naru i tok namba bilong polis insait long Lae Siti i sot na ol i wok long lukim planti hevi i kamap insait long siti. Na planti manmeri na bisnis komyuniti insait long siti i no pilim seif long stap.

"Planti hevi i kamap long ai bilong mipela na mipela i no mekim sampela samting long wanem, namba bilong ol polis i no inap long stopim o daunim dispela ol hevi.

“Olsem na mipela i lukim planti hevi i wok long kamap insait long siti na mipela i mas helpim long daunim dispela," em i mekim dispela toktok long wanpela polis pereid long Eriku Oval. Dispela 6-pela kar em bihainim wanpela sabmisen we polis i bin wokim na givim long Morobe Tutumang long las yia.

Insait long dispela sabmisen, ol i bin askim long kisim 60 nupela risev polis, kar, yunifom, gan na katres, na trening bilong ol risev polis. Mista Naru i tok bihain long ol dispela kar, em bai baim gan na katres bilong polis long givim ol strong. Mista Naru i gat tingting long rikrutim o kisim 60 nupela risev polis long 6-pela wod kaunsil eria na ol bai stap long 6-pela polis stesin bilong Lae Siti. Ol bai helpim ol polisman na meri long siti.

Long mekim dispela i kamap tru, em i kisim ol kar pinis na nau bai lukluk long ol gan na yunifom na ol narapela samting bilong wok. "Dispela ol risev polis bai givim sapot long ol polis lain we nau i wok i stap. Em i no wanpela nupelal samting tasol I gat ol risev long narapela lain i stap pinis, na dispela em long givim sapot tasol.

“Bikpela samting em long helpim ol polisman long stap long olgeta hap bilong siti." Mista Naru i tok. Long wankain taim, big bos bilong polis long Lae, Superintenden Iven Lakatani, i tok tenkyu long Mista Naru long bikpela luksave em i givim wantaim ol dispela kar. Em i tok kain helpim i no kam long polis long opis bilong gavana i kam inap long dispela gavana.

"Mi gat bikpela amamas long Gavana Naru long luksave long hevi bilong polis insait long siti. Kar em wanpela hevi we ol i gat long longpela taim na nau ol i gat kar, ol bai traim long was long ol ples na hariap long kamap long ples bilong hevi," Mista Lakatani i tok bihain long kisim ki bilong ol Len krusa. Mista Lakatani i tokim ol man meri olsem ol bai kamap ai na ia bilong em long ripot long ol paul pasin bilong yusim kar bilong wok. [WantokNiuspepa]
Share 2 WA Share 2 G+

0 comments:

Post a Comment