K 54 Milien bilong NCDC Nupela het Opis

POT MOSBI - Gavman i givim K54 milien kontrak long kampani bilong kantri Sainaol i kolim Chinese Railway Engineering CONSTRUCTIONS (PNG limited) long sanapim nupela het opis bilong NCDC long Pot Mosbi. Praim Minista Peter ONeill i brukim graun long makim dispela projek. Em i tok gavman bai putim moa mani long divelopim Pot Mosbi long kamap wanpela model siti long pasifik. Mista ONeill i tok gavman givim pinis K200 milien long siti rot na bai givim narapela K500 milien insait long 2014 na 2015 bast. Mista O’Neill I tok bikpela divelopmen bai kamap long Mosbi siti long long mekim em bai kamap bikpela siti long rijen. Gavana Powes Pakop i tok NCDC i hat wok tru long kamapim dispela bilding na em i karim kaikai bihain long 6 pela yia. Mista Pakop i tok dispela bai kisim ples bilong olpela opis we ol NCD Kaunsil I bin sanapim long planti yia go pinis. Praim Minista O’Neill i tok gavman save lusim K200 milien long wan wan yia long rentim opis spes bilong ol arapela bisnis. Em i tok gavman bai stat long mekim plani bilding bilong em yet we bai stap longpela taim na ol i nonap lusim mani long rent. Mista Pakop i tok Mosbi em i bikpela siti bilong Papua Niugini na gavman putim K700 milien long rot divelopmen long NCD na narapela K800 milien long ol infrastraksa bilong Pasifik Gems long 2015. Praim Minista i tok insait long tripela yia gavman tok klia pinis long K700 milien long stretim rot long Mosbi siti na K200 milien gavman givim pinis. Narapela K200 milien bai gavman givim neks yia, na narapela K300milien long 2015. Mista O’Neill tok klia olsem K100 milien bilong siti rot stap long baset na gavman i givim pinis. Em tok gavman bai putim K500 milien go insait long baste insait long tripela yia. [WantokNiuspepa]
Share 2 WA Share 2 G+

0 comments:

Post a Comment