Tupela meri winim kaunsil ileksen long Madang taun

Wanpela strongpela meri bilong toktok na tu soim wok bilong en long informal sekta, Freida Pomat i winim sit olsem kaunsil bilong wod 3 insait long Madang taun. Misis Pomat wantaim narapela meri Martina Barum i winim sia long Madang taun wod na rausim ol man husat i sanap pastaim. Win bilong Pomat i soim tru olsem em strongpela meri long sait long planti lain i save long em, bihain long em i daunim deputi taun meya bilong Madang,

Chris Tomongo na winim dispela sia long holim wok olsem kaunsila bilong wod 3 insait long Madang taun. Dispela win bilong dispela meri e mol lain bilong PNG Ilektrol Komisin long taim long kaunim i kolim namba wan taim tru long ol arapela wod insait long Madang taun.

Frieda em wanpela pikinini meri bilong wanpela papa bilong Markham nem bilong em Namus, na em i wok pastaim long Woks Dipatmen long Madang. Famili bilong Namus i save stap long Nu Taun long Tarangau Strit eria long bipo.

Frieda i marit long Manus provins na em i gat 5-pela pikinini na em i wok pastaim long pablik sevis na bihain i go mekim praivet wok bilong em yet na wanpela strongpela mausmeri long komyuniti em i stap long en long Madang taun. Frieda i tok olsem em i save yet taim em i putim nem long nominesen olsem em bai winim ileksen bilong kaunsil, na oltaim em i save prea tasol long Papa God i givim strong long em.

Em i tokaut bihain long dekleresen bilong en long las wik Tunde olsem bikpela plen bilong en nau em long bringim pawa na wara saplai i go long Gagasi setelmen insait long wod em i sanap long en. Win bilong Martina Barum long wod 2 i lukim dispela strongpela mausmeri i win long 140 vot abrusim man kenidet Derrick Manu. Gavana bilong Madang, Jim Kas husat i stap long taim bilong dekleresen i tok amamas long tupela meri na i tokaut tu long tingting bilong em olsem plen bilong gavman long putim 22 risev sit long palamen i no gutpela.

Dispela em bikos ol meri i ken soim strong bilong ol long winim ileksen na go makim pipel insait long palamen. [WantokNiuspepa]
Share 2 WA Share 2 G+

0 comments:

Post a Comment